خوارزم ارتباط خاورمیانه پلی به سوی تکنولوژی روز دنیا...

 

 sercom  opnet
 aw2s  nutaq
 mecsware  Ubiquity
 amarisoft  nera
 motorolla  mikrotik

 

همیــــــــشه یک تلاش بـیـشـتـــــر....

Always One More Try...