خودپرداز سیار، سامانه ای است که جهت انجام کلیه عملیات بانکی در نقاط فاقد ارتباط و بر روی کانکس های سیار و یا خودروهای ون و ... پیاده سازی می گردد. با توجه به قابلیت تحرک این سامانه، بستر ارتباطی از طریق ماهواره با سوئیچ شبکه بانکی برقرار می شود. در نتیجه فارغ از موقعیت جغرافیایی خودرو، سامانه خودپرداز به ارائه خدمات بانکی می پردازد.

atm

 

 

در مورد سامانه خودپرداز سیار بیشتر بدانیم...