با از بین رفتن زیر ساختهای مخابراتی در هنگام بروز بحران یکی از کارآمد ترین روش های ایجاد ارتباط مخابراتی جهت فراهم آوردن امکان پشتیبانی، اطلاع رسانی و کمک رسانی، استفاده از سامانه مدیریت بحران می باشد. این سامانه از امکانات مخابراتی متعددی از جمله مخابرات ماهواره ای برخوردار می باشد.

بحران

 

 

در مورد سامانه ماهواره ای مدیریت بحران بیشتر بدانیم....