ماهواره اى که به فضا پرتاب مى شود، با توجه به کاربرد آن در مدار مشخص قرار مى گیرد. یکى از پرکاربرد ترین مدارهاى فضایى مى باشد. ارتفاع این مدار از سطح زمین 160 الى 2000 کیلومتر است. ماهواره اى که در این مدار قرار گیرد با توجه به LEO مدار قوانین حاکم بر آن، به دور زمین میگردد و در زمان هاى مختلفى از شبانه روز از منطقه خاصى عبور مى نماید.جهت دریافت سیگنال از چنین ماهواره اى نیاز به ایستگاهى است که توانایى دنبال کردن مسیر ماهواره را داشته باشد. بدین منظور از سامانه ردیاب ماهواره هاى مدار پایین، موسوم به LEO Tracker استفاده مى شود.

 leo

 

        

مشخصات اصلى:

مشخصات اختیارى:

* تخمین محل گذر ماهواره ها

*تلسکوپ

* ردیابی بهتر از   1/0  درجه

* De-Ice

* ردیابى برنامه ریزى شده ماهواره

* فید مونو پالس

* تشخیص توان دریافتى از LNA

* تجهیزات ضبط سیگنال

* تشخیص سرعت و شتاب ماهواره

* گیرنده جهت کنترل حلقه بسته

* تشخیص زمان و مکان گذر ماهواره

 

*پارک اتوماتیک آنتن بعد از هر ردیابى

 

* همزمانى دقیق از طریق اینترنت و  GPS

 

* تشخیص وضعیت X و Y  آنتن و ماهواره ها

 

* قفل مکانیکى آنتن به صورت اتوماتیک در حالت پارک

 

* مانیتورینگ سنسورهاى پدستال و گزارشگیرى از مقادیر آنها

 

        


 


 

 

 

از LEO Tracker بیشتر بدانیم...