شبکه خصوصی موبایل LTE
استفاده از تکنولوژی LTE برای ایجاد یک شبکه موبایل خصوصی
پایان یافته
1396/05/08
1396/05/08

اجزای سامانه

این سامانه بطور کلی شامل دو بخش می باشد :

1-بخش IDU  که شامل سرور  و نرم افزار EPC  و ENode-B     

2-بخش ODU   شامل آنتن و RRH